TEMPLE EVENTS 2021

DATEDAYTIMEEVENT DETAILS
2021-01-05Tue7:00 PMHanuman Abishekam
TBDTBDTBDIyyapa Mandala Puja
2021-01-09Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
2021-01-11Mon7:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
2021-01-12Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-01-27Wed7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja
2021-01-16Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
2021-01-19Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-01-26Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-01-30Sat8:30 AMShri Ram Pariwar Abishekam, Thyagaraja Aradhana
2021-01-31Sun6:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
2021-02-02Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-02-06Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
2021-02-07Sun3:30 PMSunderkand
2021-02-09Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-02-09Tue7:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
2021-02-13Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
2021-02-16Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-02-20Sat6:00 PMShri Ram Pariwar Abishekam
2021-02-23Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-02-26Fri7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja
2021-03-01Mon7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
2021-03-06Sat6:00 PMShri Ram Pariwar Abishekam
2021-03-07Sun3:30 PMSunderkand
2021-03-02Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-03-06Sat6:00 PMShri Ram Pariwar Abishekam
2021-03-09Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-03-11Thu5:00 - 10:00 PMMaha Sivarathri Celebrations Arati @ 10:00 Pm Followed with Bhajans
2021-03-13Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
2021-03-16 Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-03-20 Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
2021-03-23 Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-03-30Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-03-31Mon7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
2021-04-03Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
2021-04-04Sun3:30 PMSunderkand
2021-04-06Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-04-09Fri7:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
2021-04-10 Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
2021-04-12Mon7:00 PMHanuman Abishekam, Ugadi Panchanga Patanam
2021-04-13Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-04-13Tue7:30 PMSowramaana New Year Panchanga Patanam
2021-04-20Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-04-21 Wed7:00 PMShri Ram Pariwar Abishekam,
2021-04-24 Sat9:30 AMSri Rama Navami Celebrations
2021-04-26Mon7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja
2021-04-27 Tue7:00 PMHanuman Abishekam
2021-04-29Thu7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Hanuman Abishekam
Shankara Jayanthi Guru Paduka Puja
2021-04-30 Fri6:00 PMAkhand Ramayan Commencement
2021-05-01Sat6:00 PMAkhand Ramayan Poorthi & Hanuman Abishekam
Hanuman Abishekam
Samuhika Sathyanarayana Pooja, Chitra Pournami
Chinmaya Janananothsav Day Guru Paduka pooja
Shri Ram Pariwar Abishekam
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Hanuman Abishekam
Navagraha Abishekam
Hanuman Abishekam
Masa Sivarathri Rudhrabishekam
Sri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
Hanuman Abishekam
Hanuman Abishekam
Samuhika Sathyanarayana Pooja
Shri Ram Pariwar Abishekam
2021-06-06Sun03:30 PMSunderkand
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Hanuman Abishekam
Navagraha Abishekam
Hanuman Abishekam
Masa Sivarathri Rudhrabishekam
Sri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
Hanuman Abishekam
Hanuman Abishekam
Guru Purnima, Vyasa Purnima Guru Paduka Pooja
Samuhika Sathyanarayana Pooja
2021-07-04 Sun03:30 PMSunderkand
Hanuman Abishekam
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Shri Ram Pariwar Abishekam
Hanuman Abishekam
Navagraha Abishekam
Masa Sivarathri Rudhrabishekam
Hanuman Abishekam
Sri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
Hanuman Abishekam
Varalakshmi Vratham
Shri Ram Pariwar Abishekam
2021-08-01Sun03:30 PMSunderkand
Samuhika Sathyanarayana Pooja
Rig / Yajur Upakarma
Hanuman Abishekam
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Navagraha Abishekam
Hanuman Abishekam , Krishna Janmashtami
Sri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
Masa Sivarathri Rudhrabishekam
Hanuman Abishekam
Ganesha Chathurthi Special Abishekam & Pooja
Hanuman Abishekam
Samuhika Sathyanarayana Pooja
Hanuman Abishekam
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
2021-09-05 Sun03:30 PMSunderkand
Hanuman Abishekam
Shri Ram Pariwar Abishekam
Hanuman Abishekam
Masa Sivarathri Rudhrabishekam
Navagraha Abishekam
Hanuman Abishekam
Sri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
Samuhika Sathyanarayana Pooja
Shri Ram Pariwar Abishekam
2021-10-03 Sun03:30 PMSunderkand
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Hanuman Abishekam
Navagraha Abishekam
Hanuman Abishekam
Masa Sivarathri Rudhrabishekam
Navarathri Day 01
Navarathri Day 02
Navarathri Day 03
Skandha Shasti Parayanam (Navarathri Day 04)
Hanuman Abishekam (Navarathri Day 04)
Navarathri Day 05
Navarathri Day 06
Navarathri Day 07
Navarathri Day 08
Navarathri Day 09 (Dashami)
Samuhika Sathyanarayana Pooja, Tula Poornima
Sri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
2021-11-07Sun03:30 PMSunderkand
Hanuman Abishekam
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Shri Ram Pariwar Abishekam
Hanuman Abishekam
Masa Sivarathri Rudhrabishekam
Deepavali Puja Dhanalakshmi Puja
Karthika Somavara Sri Rudhrabishekam
Deepa Puja
Hanuman Abishekam
Navagraha Abishekam
Karthika Somavara Sri Rudhrabishekam
Hanuman Abishekam
Sri Vishnu Sahasranama Chanting & Maha Vishnu Abishekam
Samuhika Sathyanarayana Pooja
Karthika Somavara Sri Rudhrabishekam
Hanuman Abishekam
Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
Shri Ram Pariwar Abishekam
2021-12-05Sun03:30 PMSunderkand
Karthika Somavara Sri Rudhrabishekam
Hanuman Abishekam
Navagraha Abishekam
Karthika Somavara Sri Rudhrabishekam
Hanuman Abishekam
Sri Vishnu Sahasranama Chanting & Maha Vishnu Abishekam
Hanuman Abishekam
Aarudhra Dharisanam
Samuhika Sathyanarayana Pooja
Hanuman Abishekam
Hanuman Abishekam