Events

     
10/25/19Fri7:00 PMDeepa Puja
10/26/19Sat6:00 PMNavagraha Abishekam & Masa Sivarathri Rudhrabishekam
10/27/19Sun6:00 - 7:00 PMDeepavali Puja Dhanalakshmi Puja
10/28/19Mon7:00 PMKarthika Somavara Sri Rudhrabishekam
10/29/19Tue7:00 PMHanuman Abishekam
11/02/19Sat6:00 PMShri Ram Pariwar Abishekam
11/03/19Sun3:30 PMSunderkand
11/04/19Mon7:00 PMKarthika Somavara Sri Rudhrabishekam
11/05/19Tue7:00 PMHanuman Abishekam
11/11/19Mon6:00 PMPurnima Samuhika Sathyanarayana Puja
11/11/19Mon7:00 PMKarthika Somavara Sri Rudhrabishekam
11/12/19Tue7:00 PMHanuman Abishekam
11/15/19Fri7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
11/16/19Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
11/18/19Mon7:00 PMKarthika Somavara Sri Rudhrabishekam
11/19/19Tue7:00 PMHanuman Abishekam
11/23/19Sat6:00 PMSri Maha Vishnu Abishekam & Sri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times
11/24/19Sun6:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
11/25/19Mon7:00 PMKarthika Somavara Sri Rudhrabishekam
11/26/19Tue7:00 PMHanuman Abishekam
12/01/19Sun3:30 PMSunderkand
12/03/19Tue7:00 PMSri Hanuman Abishekam
12/07/19Sat8:00 - 8:45 AMGuru Paduka Pujas Tapovan Jayanti
12/07/19Sat8:45 AM Gita Mahotsav
12/10/19Tue7:00 PMSri Hanuman Abishekam
12/11/19Wed7:00 PMPurnima Samuhika Sathyanarayana Puja
12/14/19Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
12/15/19Sun6:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
12/17/19Tue7:00 PMSri Hanuman Abishekam
12/21/19Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Sri Maha Vishnu Abishekam
12/24/19Tue7:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
12/26/19Thu7:00 PMHanuman Jayanthi
12/28/19Sat6:00 PMShri Ram Pariwar Abishekam
12/31/19Tue7:00 PMSri Hanuman Abishekam