Events

     
04/14/18Sat6:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam & Sowramaana New Year Panchanga Patanam
04/17/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
04/21/18Sat6:00 PMShri Rama Pariwara Abhisheka
04/24/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
04/28/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
04/29/18Sun6:00 PMChitra Pournami Samuhika Sathyanarayana Pooja
05/01/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/03/18Thu7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abhisheka
05/04/18Fri5:30 PMAkhand Ramayan Commencement
05/05/18Sat6:00 PMAkhand Ramayan Poorthi & Hanuman Abishekam
05/08/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/08/18Tue6:00 PMChinmaya Janananothsav Day Guru Paduka pooja
05/12/18Sat6:00 PMShri Rama Pariwara Abhisheka
05/13/18Sun6:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
05/15/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/19/18Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
05/22/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/26/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
05/28/18Mon7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja
05/29/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/01/18Fri7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abhisheka
06/02/18Sat6:00 PMShri Rama Pariwara Abhisheka
06/03/18Sun3:00 PMSunderkand
06/05/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/09/18Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
06/12/18Tue 7:00 PMHanuman Abishekam & Masa Sivarathri Rudhrabishekam
06/16/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
06/19/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/26/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/27/18Wed7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja