Events

     
01/16/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
01/20/18Sat5:30 PmSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
01/23/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
01/27/18Sat8:00 AMShri Rama Pariwara Abhisheka
01/30/18Tue6:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja
01/30/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
02/03/18Sat6:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abhisheka
02/04/18Sun3:00 PMSunderkand
02/06/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
02/10/18Sat6:00 PMShri Rama Pariwara Abhisheka
02/13/18Tue7:00 PMMaha Sivarathri Celebrations & Hanuman Abishekam
02/17/18Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
02/20/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
02/24/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
03/01/18Thu7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja
03/03/18Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
03/04/18Sun2:30 PMSunderkand & 5:30 Ararti
03/04/18Sun6:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
03/06/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
03/10/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
03/13/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
03/15/18Thu7:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
03/18/18Sun6:00 PMHanuman Abhisheka & Panchanga Patanam
03/20/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
03/25/18Sun6:00 PMRama Navami Celebrations - Shri Rama Pariwara Abhisheka
03/31/18Sat9:30 Am - 12 PmSri Sita Kalyanam
04/01/18Sun3:00 PMSunderkand
04/03/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka & Sankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abishekam
04/07/18Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
04/10/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
04/14/18Sat6:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam & Sowramaana New Year Panchanga Patanam
04/17/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
04/21/18Sat6:00 PMShri Rama Pariwara Abhisheka
04/24/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
04/28/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
04/29/18Sun6:00 PMChitra Pournami Samuhika Sathyanarayana Pooja
05/01/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/03/18Thu7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abhisheka
05/04/18Fri5:30 PMAkhand Ramayan Commencement
05/05/18Sat6:00 PMAkhand Ramayan Poorthi & Hanuman Abishekam
05/08/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/08/18Tue6:00 PMChinmaya Janananothsav Day Guru Paduka pooja
05/12/18Sat6:00 PMShri Rama Pariwara Abhisheka
05/13/18Sun6:00 PMMasa Sivarathri Rudhrabishekam
05/15/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/19/18Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
05/22/18Tue7:00 PMHanuman Abhisheka
05/26/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
05/28/18Mon7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja
05/29/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/01/18Fri7:00 PMSankata Hara Chathurthi Sri Ganesha Abhisheka
06/02/18Sat6:00 PMShri Rama Pariwara Abhisheka
06/03/18Sun3:00 PMSunderkand
06/05/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/09/18Sat6:00 PMNavagraha Abishekam
06/12/18Tue 7:00 PMHanuman Abishekam & Masa Sivarathri Rudhrabishekam
06/16/18Sat6:00 PMSri Vishnu Sahasranama Chanting 10 Times & Maha Vishnu Abishekam
06/19/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/26/18Tue 7:00 PMHanuman Abhisheka
06/27/18Wed7:00 PMSamuhika Sathyanarayana Pooja